because there can
be no peace
without justice

SÖK ARTIKLAR


THE MAN
Biography (1869-1948)
The Salt March
                     THE CONCEPT
                     Ahimsa
                     Satyagraha
                     Sarvodaya
                     Swaraj
                     Swadeshi
GANDHIAN SITES

Home » Gandhian


Swaraj: Frigörelse
8 december 2004, 14:21  |   GANDHI-RELATERAT  INDIA

Kanske är Gandhi mest känd som ledaren för Indiens frihetskamp,
dvs för politisk frigörelse från brittiskt kolonialstyre. Detta
är en tolkning av begreppet swaraj, men det har också en djupare mening som enligt Gandhi var mer betydelsefull.

Politisk självständighet var inte ett mål i sig. Swarajvar framför
allt individens självstyre, som innebar självrespekt, disciplin och
mognad. Mogna människor skulle lösa problemen inbördes utan att
behöva förlita sig på hjälp utifrån. Gandhi uppmanade
varje indier att frigöra sig mentalt och genom karaktärsutveckling.
En sådan förändring skulle automatiskt bana vägen för
politisk frihet.

Swaraj har också nära förbindelse med swadeshi (seGandhi IDAG
nr 3.98), självförsörjning. Genom att t.ex.väva sitt eget
tyg, blev man medveten om sin egen kultur och miljö. Både de egna traditionernas
värde och begränsningar blev synliga. I reformarbetet av den hinduiska
traditionen förordade Gandhi bl.a. bättre villkor för kvinnor samt
avskaffandet av oberörbarheten (="kastlösheten" sv.)

Indisk Swaraj?
Den swaraj som uppkom vid självständigheten 1947 var ingen äkta
swaraj, i en rad avseenden. Den största katastrofen var, att hela subkontinentens
kulturella enhet splittrades. Människor som varit grannar och vänner
blev plötsligt fiender. (Hur ofta har detta inte upprepats i världen
sedan dess!) Gandhis fria Indien skulle vara tolerant och pluralistisk i arbetet
för alla andra länders bästa. Delningen i ett Indien och ett Pakistan
var en katastrof som lever vidare än i dag. Gandhis reaktion på detta
var att vägra närvara vid firandet av Indiens självständighet.

Äkta Swaraj?
Hur skulle då ett samhälle baserat på äkta swaraj se ut?
Gandhi gav några beskrivningar för ett landsbygdssamhälle som
Indien. Utmärkande skulle bl.a. vara ett relativt svagt centralt styre med
en stark bas av självförsörjande byar med välutbildade invånare.
Alla vuxna skulle välja ett mindre byråd, panchayat, som hanterade
konflikter, brottsmål och även ekonomiska och politiska frågor.Byarna
skulle ingå i distrikt, distrikten i provinser, och provinserna i stater,
vart och ett administrerat av representanter valda ur den egna enheten. Det som
inte byn själv kunde åstadkomma eller producera, skulle tillhandahållas
av den större enheten.

I dag är de flesta samhällen industrialiserade och urbana. Det verkar
otänkbart med en återgång till bysamhället inom den närmaste
framtiden. Däremot kan administrationen av våra städer och samhällen
överlåtas till mindre enheter. De privata bolagens globalt växande
makt är också något som Gandhi skulle ha varit starkt kritisk
mot. En mer demokratisk kontroll över deras framfart, och samtidigt större
engagemang för små, lokala enheter, skulle vara ett framsteg. Miljön
har de senaste åren fått en allt större betydelse i ekonomiska
sammanhang, och den enkla livsstil som var Gandhis kännemärke kan med
tiden bli högst konsekvent.

Första steget till swaraj ligger hos dig själv. Vad som gäller
för individen gäller också för världen som helhet. Och
en frihet byggd på självrespekt kan genom ickevåld leda till
frihet för hela mänskligheten.

George Paxton
Gandhi Foundation, London

ÄLDRE ARTIKLAR...»