Gandhi TODAY »


Rapport från Århundradets fredskonferens i Haag 1999:
Tid att Avskaffa Kriget!
Av ElsaMaria Bergström,
Kvinnor för Fred
(publicerad i tidskriften Gandhi IDAG, nr.2 1999)

DE KOM FRÅN OLIKA LÄNDER, olika religioner, olika ideologier. De samtalade med varandra. De dansade och sjöng. De visade varandra sitt engagemang genom fantasifulla demonstrationer, happenings, tavlor, teater. De vill inte ta över en värld i spillror eller antagonism. De tror på samarbete, förtroende och glädje. För en gammal fredstant på 70 år var det hoppingivande att se deras beredskap och entusiasm.
Vid den stora fredskonferensen i Haag 11-16 maj samlades 8.000 deltagare.

Av dem var c:a 2.000 ungdomar. Ungdomar som inte vill gå ut i krig vare sig för allianser eller enskilda krigsledare. De gjorde klart att de trodde på fredlig konfliktlösning. De efterlyste fredsfostran i skolan där undervisning i hur man löser konflikter mellan personer, gäng och grupper är lika viktig som att lära sig basfärdigheterna: läsa, skriva, räkna.

Hundra-årsjubileum
Haag är huvudstad för internationell rätt. Den första Internationella Fredskonferensen hölls där 1899 och den andra 1907. Dessa båda konferenser avsåg bl.a. att sätta upp internationella regler för krigföring mellan länder. Avtal och konventioner skulle kunna slutas på folkrättslig grund. En permanent skiljedomstol inrättades och omarbetades sedan till Internationella Domstolen i Haag (ICJ).

Den 11-16 maj 1999 hölls den tredje Haagkonferensen. Den ville gå ett steg längre än de två föregående. Det övergripande mottot var "Det är dags att avskaffa kriget". Konferenser som hittills hållits för barnen, för miljön, för mänskliga rättigheter, för kvinnors utveckling, etc. kan inte få önskat resultat om inte fred först skapas. Kriget måste kriminaliseras. "Leave War Behind".


Initiativtagarna
Initiativet togs denna gång av fyra stora internationella organisationer: Jurister mot atomkrig (IALANA), Läkare mot kärnvapen (IPPNW), Internationella Fredsbyrån (IPB) och Världsfederalisterna (WFM). Ett stort antal lokala och internationella organisationer hade knutits till organisationskommittén. Bakom Haag-appellen för fred stod en rad ledande personligheter. Appellen sändes till länder och regeringar, till enskilda opinionsbildare och frivilligorganisationer (NGOs) för att förklara konferensen avsikt. Den var samtidigt en inbjudan att delta.

Våra politiker och ledare måste stärkas i kunskapen om det moraliskt och etiskt rätta i att med kraft motverka kriget. Många av dem vet vad som måste göras men kan inte förmå sig till att göra det själva. Vi, enskilda och organisationer, har en uppgift att uppmuntra och stödja dem.


Konferensens huvudämnen var gemensamma:
  1. Rustningsfrågan
  2. Humanismens lagar
  3. Fredliga lösningar av konflikter
Under dessa rubriker fördjupade man sig i olika teman:
  1. nedrustning
  2. fredsbevarande verksamhet
  3. internationella lagar
  4. könsrollsfrågor (gender)
  5. mänskliga rättigheter
  6. hållbar utveckling
Appellens huvudpunkter
ATT avskaffa kärnvapen, landminor och alla andra vapen som är oförenliga med den humanitära rätten;

ATT avskaffa vapenhandeln, eller åtminstone begränsa den till nivåer som står i överensstämmelse med det förbud mot aggression som står inskrivet i FN-stadgan;

ATT stärka den humanitära rätten och institutionerna inför övergången till en värld utan krig;

ATT granska orsakerna till konflikter och utveckla kreativa sätt att förebygga och lösa konflikter;

ATT besegra kolonialismen i alla dess former och

ATT de oerhörda resurser som frigörs genom att kapprustningen stoppas eller begränsas används till...
- att avskaffa fattigdom, nykolonialism, nytt slaveri och ny rasåtskillnad

- att bevara miljön och till

- nytta för fred och rättvisa.